Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Handelsonderneming P.A. van Zutphen B.V.

Toepasselijkheid
Artikel 1

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door Handelsonderneming P.A. van Zutphen B.V., statutair gevestigd te Best, kantoorhoudend te 5688 XG Oirschot aan de Den Uitvanck 20, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17090136, hierna te noemen: Handelsonderneming P.A. van Zutphen.
2. Eventuele Algemene Voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Onder ‘wederpartij’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Handelsonderneming P.A. van Zutphen een overeenkomst sluit respectievelijk heeft gesloten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s) en rechtsverkrijgende(n).
4. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
5. Afwijkende of aanvullende bepalingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden overeengekomen.
6. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Offertes
Artikel 2 

1. Alle offertes van Handelsonderneming P.A. van Zutphen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van één maand.
2. Handelsonderneming P.A. van Zutphen heeft, indien er geen overeenkomst tot stand komt, recht op vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte, van degene die om het doen van de offerte heeft verzocht, tenzij anders overeengekomen.
3. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien Handelsonderneming P.A. van Zutphen schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren.
Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
4. De door of vanwege Handelsonderneming P.A. van Zutphen bij de offerte verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen, monsters, prospecti en dergelijke, blijven eigendom van Handelsonderneming P.A. van Zutphen en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij terstond geretourneerd te worden. Handelsonderneming P.A. van Zutphen behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.
5. Deze stukken door of vanwege Handelsonderneming P.A. van Zutphen verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Handelsonderneming P.A. van Zutphen.
6. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
7. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.
8. De wederpartij vrijwaart Handelsonderneming P.A. van Zutphen tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen Handelsonderneming P.A. van Zutphen ingesteld worden.
9. Handelsonderneming P.A. van Zutphen is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden.

Prijs en prijsaanpassing
Artikel 3 

1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting.
2. Handelsonderneming P.A. van Zutphen behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.
3. Handelsonderneming P.A. van Zutphen stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren.
Handelsonderneming P.A. van Zutphen ontbindt alsdan, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan tien procent (10%) op schriftelijk verzoek van de wederpartij de overeenkomst.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in Nederlandse valuta.
5. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventuele vervoers- of emballagekosten, tenzij anders overeengekomen.

Levering en risico
Artikel 4 

1. Handelsonderneming P.A. van Zutphen bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen.
2. De levering geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de offerte of in de opdrachtbevestiging vermeld is.
De termijn waarbinnen de levering dient te geschieden vangt aan op het moment waarop Handelsonderneming P.A. van Zutphen over alle voor de levering of voor de vervaardiging en transport van het te leveren goed noodzakelijke gegevens, vergunningen, instructies, documenten, ontheffingen, toewijzingen en leveranties beschikt.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, heeft Handelsonderneming P.A. van Zutphen het recht de door haar te leveren goederen in fasen te leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt.
4. Handelsonderneming P.A. van Zutphen behoudt zich het recht voor de door haar te leveren goederen geheel of gedeeltelijk vóór het overeengekomen tijdstip te leveren.
5. Indien de wederpartij de goederen niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Handelsonderneming P.A. van Zutphen het recht de goederen vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren naar en op te slaan op een door Handelsonderneming P.A. van Zutphen vast te stellen plaats.
Handelsonderneming P.A. van Zutphen heeft alsdan recht op vergoeding van de door haar geleden schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste 10% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
6. Indien de goederen binnen twee maanden na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is Handelsonderneming P.A. van Zutphen gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren goederen te verkopen of terug te nemen.
De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 10% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
7. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.
8. De bepaalde termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden, wordt door Handelsonderneming P.A. van Zutphen naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.
9. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
10. Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Handelsonderneming P.A. van Zutphen voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve levering.
11. De kosten verband houdende met levering van goederen, waaronder in ieder geval tevens begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, het verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, emballage, takel-, laad- en loswerkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen. De leveringskosten worden separaat in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
12. Handelsonderneming P.A. van Zutphen behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de wederpartij vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald.

Retourzendingen
Artikel 5 

Retourzendingen van reeds door Handelsonderneming P.A. van Zutphen geleverde goederen worden eerst na schriftelijke toestemming daartoe door Handelsonderneming P.A. van Zutphen geaccepteerd. Deze retourzendingen zijn volledig voor rekening en risico van de wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud
Artikel 6 

1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, behoudt Handelsonderneming P.A. van Zutphen zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan Handelsonderneming P.A. van Zutphen betreffende:
a. de krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
b. krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij te
verrichten werkzaamheden;
c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze
overeenkomst.
2. Indien Handelsonderneming P.A. van Zutphen vorderingen op de wederpartij bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de wederpartij ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
3. Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde goederen is voorbehouden volledig voldaan zijn door de wederpartij, behoudt Handelsonderneming P.A. van Zutphen indien deze zulks wenselijk acht, zich op het moment dat hij de eigendom van de geleverde goederen verschaft, een bezitloos pandrecht voor strekkende tot zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van Handelsonderneming P.A. van Zutphen op de wederpartij. De wederpartij is alsdan op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van 50% van het netto factuurbedrag voor de geleverde goederen waarop de eigendom wordt voorbehouden, verplicht zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van dit bezitloos pandrecht.
4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.
5. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van Handelsonderneming P.A. van Zutphen voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven.
6. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is de wederpartij verplicht, het geleverde, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar op te slaan.
7. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het de wederpartij toegestaan het geleverde in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en over te dragen mits hij in geval van doorverkoop de eigendom van het geleverde jegens zijn afnemer voorbehoudt, respectievelijk de door hem aan Handelsonderneming P.A. van Zutphen verschuldigde koopprijs terstond betaalt, respectievelijk op eerste verzoek van Handelsonderneming P.A. van Zutphen aan deze een pandrecht
verschaft op de vordering op zijn afnemen.
8. Handelsonderneming P.A. van Zutphen heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens Handelsonderneming P.A. van Zutphen in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van Handelsonderneming P.A. van Zutphen in betalingsmoeilijkheden verkeert.
9. De wederpartij verleent Handelsonderneming P.A. van Zutphen nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om de bedrijfsgebouwen van de wederpartij te betreden of te laten betreden door een door Handelsonderneming P.A. van Zutphen aan te wijzen derde indien Handelsonderneming P.A. van Zutphen het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren.

Klachten/gebreken
Artikel 7

1. De wederpartij is gehouden geleverde goederen te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
2. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk 24 uur na levering van de goederen dan wel oplevering van de werkzaamheden aan Handelsonderneming P.A. van Zutphen kenbaar te worden gemaakt. Indien dit telefonisch gebeurt, dient onverwijld schriftelijk een bevestiging te volgen. Gebreken waarvan de wederpartij aantoont dat hij deze redelijkerwijs niet binnen 24 uur na de levering dan wel oplevering heeft kunnen ontdekken, dienen binnen 24 uur na ontdekking daarvan aan Handelsonderneming P.A. van Zutphen kenbaar te worden gemaakt, in beide gevallen met een nauwkeurige opgaaf van de aard van de klacht en met overlegging van de originele factuur.
3. Indien niet binnen voormelde termijn wordt gereclameerd, wordt de wederpartij geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd, tenzij uit de aard van de zaak respectievelijk het werk, of de overige omstandigheden van het geval, een langere termijn voortvloeit.
4. Klachten geven de wederpartij geen recht om betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
5. De wederpartij blijft in geval van een klacht gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde goederen waartoe opdracht is gegeven.
6. De wederpartij zal geen aanspraken wegens gebreken tegen Handelsonderneming P.A. van Zutphen kunnen doen gelden, indien hij het geleverde derden heeft doorverkocht.
7. Wanneer de prijs van het geleverde bijzonder laag is, wanneer met korting geleverd wordt of wanneer de goederen als bijzondere en/of speciaal voordelige aanbieding verkocht worden, is elke aansprakelijkheid van Handelsonderneming P.A. van Zutphen wegens ondeugdelijkheid van het geleverde uitgesloten.
8. Het geleverde dient bij een klacht voor inspectie beschikbaar te zijn. Indien de klacht juist wordt bevonden, heeft Handelsonderneming P.A. van Zutphen het recht het gebrek in het geleverde naar keuze te herstellen door kosteloos herstel, of volledige vervanging van het geleverde, dan wel het crediteren van (een deel van) de prijs.
9. Handelsonderneming P.A. van Zutphen is gerechtigd bij vervanging van het geleverde een gelijkwaardig goed te leveren, indien het leveren van hetzelfde goed niet of niet tijdig mogelijk is.
10. Indien komt vast te staan dat de klacht van de wederpartij ongegrond is, is de wederpartij gehouden de door Handelsonderneming P.A. van Zutphen gemaakte kosten, zoals reiskosten en onderzoekskosten, te vergoeden.
11. Indien Handelsonderneming P.A. van Zutphen niet in de gelegenheid wordt gesteld gebreken te herstellen, doch de wederpartij een derde daartoe opdracht geeft, zijn de kosten die hiervoor worden gemaakt voor rekening van de wederpartij.
12. Gedurende de periode waarin de wederpartij in verzuim is enige verplichting welke voor hem uit de onderhavige of enige andere overeenkomst met Handelsonderneming P.A. van Zutphen na te komen is reclame wegens gebreken aan het geleverde dan wel de werkzaamheden niet mogelijk.
13. Iedere aansprakelijkheid jegens de wederpartij ter zake van een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot hetgeen hierboven is vermeld.

Garantie
Artikel 8 

1. Handelsonderneming P.A. van Zutphen garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van het geleverde voor een periode van 12 maanden inzake nieuwe machines, en voor een periode van drie maanden inzake occasions, te rekenen vanaf het tijdstip van levering, en uitsluitend indien de wederpartij aantoont dat het gebrek in het geleverde veroorzaakt is door een onjuiste constructie of fabricage van het geleverde, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond- en hulpstoffen door Handelsonderneming P.A. van Zutphen.
2. Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door de wederpartij voorgeschreven constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de wederpartij voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie.
3. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op onder andere, maar niet beperkt tot:
a. onoordeelkundige behandeling door de wederpartij;
b. ondeelkundige opslag door de wederpartij waardoor het geleverde blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen, (magnetische) stralingen, dan wel te langdurige opslag;
c. slijtage welke niet buitensporig is gezien het gebruik dat voor Handelsonderneming P.A. van Zutphen voorzienbaar van het geleverde wordt gemaakt;
d. gebruik van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn; e. het naleven van enig overheidsvoorschrift.
4. Indien de wederpartij aan het geleverde wijzigingen heeft aangebracht, dan wel het geleverde gebruikt, anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn, vervalt de garantie.
5. Indien en voor zover ten aanzien van het geleverde een leverancier jegens Handelsonderneming P.A. van Zutphen tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantie verleend door Handelsonderneming P.A. van Zutphen nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.
6. Handelsonderneming P.A. van Zutphen heeft het recht het gebrek in het geleverde naar keuze te herstellen door kosteloos herstel of volledige vervanging van het geleverde. Zij kan, naar keuze, haar garantieverplichting ook nakomen door het restitueren van de prijs. De werkzaamheden in verband met de garantie, zoals omschreven in dit artikel, dienen te worden verricht door, of in opdracht van Handelsonderneming P.A. van Zutphen.
7. Elke aanspraak op garantie vervalt indien door de wederpartij niet een leveringsdocument wordt overgelegd dat is gedateerd en ondertekend door Handelsonderneming P.A. van Zutphen. Handelsonderneming P.A. van Zutphen verstrekt het hiervoor bedoelde leveringsdocument bij de levering.
8. Indien Handelsonderneming P.A. van Zutphen overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het geleverde of tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom, kan zij het voordeel van het tijdelijke gebruik door de wederpartij verrekenen.
9. Deze garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het leveren van nieuwe onderdelen. Uitdrukkelijk niet onder deze garantie begrepen zijn de kosten van arbeid.
10. Door vervanging of herstel van het geleverde krachtens deze garantiebepalingen wordt de overeengekomen garantietermijn niet verlengd.
11. Gedurende de periode waarin de wederpartij in verzuim is enige verplichting welke voor haar uit de onderhavige of enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst na te komen is Handelsonderneming P.A. van Zutphen niet gehouden tot het verlenen van enige garantie.
12. Iedere aansprakelijkheid jegens de wederpartij ter zake van een gebrekkige levering is ten allen tijde beperkt tot de hierboven weergegeven garantieverplichtingen.

Aansprakelijkheid
Artikel 9 

1. De aansprakelijkheid van Handelsonderneming P.A. van Zutphen voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht tenzij het bedrag waarvoor Handelsonderneming P.A. van Zutphen zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend lager is, dan geld het verzekerde en daadwerkelijk gedekte bedrag.
2. Handelsonderneming P.A. van Zutphen is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
3. De wederpartij vrijwaart Handelsonderneming P.A. van Zutphen tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Handelsonderneming P.A. van Zutphen en de wederpartij.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen en gereedschappen tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van Handelsonderneming P.A. van Zutphen.

Overmacht
Artikel 10 

1. Indien en voor zover Handelsonderneming P.A. van Zutphen zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.
2. Onder oorzaken die Handelsonderneming P.A. van Zutphen niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Handelsonderneming P.A. van Zutphen of in de onderneming van een derde van wie Handelsonderneming P.A. van Zutphen goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.
3. Onder oorzaken die Handelsonderneming P.A. van Zutphen niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Handelsonderneming P.A. van Zutphen goederen of diensten betrekt.
4. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet Handelsonderneming P.A. van Zutphen ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.

Betaling
Artikel 11 

1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van Handelsonderneming P.A. van Zutphen of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.
2. Handelsonderneming P.A. van Zutphen is gerechtigd een vooruitbetaling van de wederpartij te verlangen, in welk geval dit aan de wederpartij zal worden medegedeeld.
3. Indien de wederpartij niet binnen de hierboven aangeduide termijn heeft betaald is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
4. Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft Handelsonderneming P.A. van Zutphen zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij een rente van één procent per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke Handelsonderneming P.A. van Zutphen toekomen.
5. Alle kosten, welke voor Handelsonderneming P.A. van Zutphen voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door Handelsonderneming P.A. van Zutphen en de wederpartij gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van € 500. De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.
6. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen Handelsonderneming P.A. van Zutphen van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
7. Handelsonderneming P.A. van Zutphen behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.
8. De wederpartij is gehouden op eerste vordering van Handelsonderneming P.A. van Zutphen zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan Handelsonderneming P.A. van Zutphen schuldig mocht zijn.
9. Handelsonderneming P.A. van Zutphen is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op Handelsonderneming P.A. van Zutphen te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de wederpartij van Handelsonderneming P.A. van Zutphen.

Algemene verordening gegevensbescherming
Artikel 12

1. De wederpartij kan in het kader van de werkzaamheden of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen persoonsgegevens over de wederpartij en/of personen die verbonden zijn aan en/of werkzaam bij of voor de wederpartij (laten) verwerken door Handelsonderneming P.A. van Zutphen.
Handelsonderneming P.A. van Zutphen zal hierbij zorg (laten) dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de (computer)systemen of infrastructuur van Handelsonderneming P.A. van Zutphen bevinden. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. Handelsonderneming P.A. van Zutphen gaat zorgvuldig om met de door de wederpartij verstrekte persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Handelsonderneming P.A. van Zutphen en worden niet aan derden verstrekt, behoudens in het kader van de werkzaamheden en/of de
gevallen waarin Handelsonderneming P.A. van Zutphen hiertoe krachtens de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving en/of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
3. Ingeval van een data-lek zal de wederpartij, indien dat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is, medewerking verlenen aan Handelsonderneming P.A. van Zutphen zodat deze tijdig kan voldoen aan een op haar rustende meldplicht overeenkomstig hetgeen bepaald in de AVG.
4. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens en vrijwaart Handelsonderneming P.A. van Zutphen voor kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden in verband met het niet naleven door de wederpartij van de AVG.

Ontbinding in het kader van Wet- en regelgeving
Artikel 13

1. Wetten en regels kunnen (aanvullende) verplichtingen opleggen aan Handelsonderneming P.A. van Zutphen, zoals bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), maar Handelsonderneming P.A. van Zutphen kan ook nadere informatie verlangen. Indien naar het oordeel van Handelsonderneming P.A. van Zutphen enige vorm van (client)onderzoek of informatie wenselijk is, is wederpartij verplicht om op eerste verzoek alle gevraagde informatie aan te leveren. Dat kan bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) gaan om: informatie over de identiteit van de client en om die nader vast te stellen of te controleren, de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende te controleren en vast te leggen, het doel en de  aard van de opdracht of transactie of een voortdurende controle kunnen uitoefenen op de zakelijke relatie of de natuurlijke persoon die de client vertegenwoordigt, of die daartoe bevoegd is en of de client voor zichzelf of van een ander optreedt. Bij gebreke van aanlevering van de gevraagde gegevens binnen 5 dagen na het eerste verzoek, kan Handelsonderneming P.A. van Zutphen de overeenkomst per direct beëindigen en in afwachting van de gegevens, kan Handelsonderneming P.A. van Zutphen de dienstverlening opschorten. Handelsonderneming P.A. van Zutphen is dan tot vergoeding van schade niet gehouden of aansprakelijk.
2. Producten en goederen worden niet geleverd aan (rechts)personen in landen die op de EU en/of OFAC sanctielijst of andere sanctielijsten (komen te) staan. Mocht voor aflevering blijken dat koper goederen heeft aangeschaft voor handel met of levering aan een (klant in een ) land dat op de EU en/of OFAC sanctielijst of een andere sanctielijst is geplaatst, is dit reden voor ontbinding van de koop.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 14 

1. Op alle overeenkomsten tussen Handelsonderneming P.A. van Zutphen en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen Handelsonderneming P.A. van Zutphen en de wederpartij en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de rechtbank Oost-Brabant.


September 2021